Prawidłowo sformułuj swoje żądanie!

Bardzo ważne jest prawidłowe sformułowanie żądanie w naszej reklamacji. Ustawa precyzuje jakie żądanie i kiedy możemy skierować do sprzedawcy. Należy tego ściśle przestrzegać, aby skutecznie reklamować towar. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, iż nasze uprawnienia grupują się w pewne sekwencje. Przejście z jednej sekwencji do następnej jest ściśle uregulowane przez prawo.

Poniżej pokażemy kolejne kroki reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

KROK PIERWSZY

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną

• naprawę albo

• wymianę na nowy,

chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Mamy dowolność w wyborze tych roszczeń. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, iż niemożliwość lub nadmierność kosztów musi dotyczyć obu żądań, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli skorzystać z dwóch pozostałych żądań, o czym poniżej.

[warning_box]

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Warto w piśmie reklamacyjnym określić te niedogodności.

[/warning_box]

 

Co to znaczy, że naprawa lub wymiana są nieodpłatne?

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Dlatego warto np. domagać się od sprzedawcy kosztów przesyłki reklamowanego towaru.

 

Termin odpowiedzi sprzedawcy

Nie ma ustawowego terminu na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę. Sprzedawca powinien uczynić zadość naszemu żądaniu w odpowiednim czasie. Ustawa przyjmuje jednak domniemanie, zgodnie z którym, sprzedawca który otrzymał od kupującego żądanie i nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

KROK DRUGI

Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany, ponieważ:

• są one niemożliwe;

• wymagają nadmiernych kosztów;

• sprzedawca nie zdoła uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie lub

• naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności,

to wówczas kupujący ma prawo:

• domagać się stosownego obniżenia ceny albo

• odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy.

[succsess_box]

Wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek. Częstym błędem przy reklamacji towaru jest intuicyjne żądanie przy pierwszej reklamacji zwrotu pieniędzy, w sytuacji gdy nie zachodzi żadna z powyższych przesłanek. Uznanie takiego żądanie leży jedynie w gestii dobrej woli sprzedawcy.

[/succsess_box]

 

Kiedy mogę odstąpić od umowy – dodatkowy warunek

Od umowy można odstąpić jedynie, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna.

 

Odpowiedni czas – od czego zależy?

Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 

Zobacz także:

Prawidłowe żądanie zwrotu pieniędzy
Niezgodność towaru z umową inaczej wada towaru
Do czego potrzebna jest opinia rzeczoznawcy