ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 2001 r.

w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

(Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, zwanych dalej „rzeczoznawcami”, w tym warunki i tryb wpisu na listę, skreślenia z niej, tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością.

§ 2. 1. Wpis na listę rzeczoznawców następuje na wniosek rzeczoznawcy.

2. O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne lub organizacje zawodowe.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnosi się do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

§ 3. 1. Na listę rzeczoznawców wpisuje się rzeczoznawcę, który posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy.

2. Posiadanie wiadomości, o których mowa w ust. 1, powinno być potwierdzone dokumentami, w tym w szczególności: świadectwami lub dyplomami właściwych szkół, w tym szkół wyższych, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w ust. 2.

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej weryfikuje pod względem formalnym załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 2.

§ 4. Wojewódzki inspektor dokonuje okresowej weryfikacji rzeczoznawców wpisanych na listę przez analizę prawidłowości wykonywania ich obowiązków, a w szczególności ocenę obiektywizmu wydanych opinii oraz ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.

§ 5. 1. Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje w razie:

1) nienależytego wykonywania obowiązków rzeczoznawcy, a w szczególności:

a) oczywistej sprzeczności wydanej opinii z przepisami prawa lub stanem faktycznym,

b) rażącego braku obiektywizmu wydanej opinii,

c) wykazania w treści opinii lekceważącego stosunku do konsumenta, przedsiębiorcy lub organów państwowych,

2) nieuzasadnionej odmowy wydania opinii,

3) śmierci rzeczoznawcy.

2. Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje również na wniosek rzeczoznawcy.

§ 6. Wojewódzki inspektor może, przed podjęciem decyzji w sprawie wpisu na listę rzeczoznawców, odmowy wpisu albo skreślenia z listy, zasięgnąć opinii organizacji pozarządowej reprezentującej interesy konsumentów.

§ 7. O wpisie na listę rzeczoznawców, odmowie wpisu lub skreśleniu z listy rzeczoznawców wojewódzki inspektor zawiadamia szkołę wyższą, instytut, jednostkę badawczo-rozwojową, stowarzyszenie naukowe i naukowo-techniczne lub organizację zawodową, które rekomendowały rzeczoznawcę.

§ 8. 1. Po uzyskaniu wpisu na listę rzeczoznawców rzeczoznawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia z listy rzeczoznawców.

§ 9. Lista rzeczoznawców jest dostępna w siedzibie właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

§ 10. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad rzeczoznawcami wpisanymi na listę rzeczoznawców, a w szczególności:

1) rozpatruje skargi na działalność rzeczoznawców,

2) dokonuje okresowej analizy działalności rzeczoznawców,

3) sporządza roczną informację dotyczącą prowadzenia listy i działalności rzeczoznawców, którą przedkłada Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej.

§ 11. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej dokonuje rocznej analizy działalności rzeczoznawców wpisanych na listę rzeczoznawców oraz prawidłowości prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów list rzeczoznawców.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW

 

Pieczęć podłużna

Wojewódzkiego Inspektoratu

Inspekcji Handlowej

 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE NA LISTĘ

RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW

JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG

 

nr ……………..

 

…………………………………

imię, imiona

 

…………………………………

nazwisko

 

…………………………………

nr dowodu tożsamości

 

pieczęć pieczęć i podpis wydającego

okrągła zaświadczenie

 

………………, dnia ……… r.

miejsce wydania

 

Rozmiary: 111 mm x 75 mm

strona 1

 

 

Wymieniony w zaświadczeniu rzeczoznawca

jest wpisany na listę rzeczoznawców,

prowadzoną przez wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,

poz. 25) w zakresie:

 

…………………………………

 

…………………………………

 

…………………………………

określenie rodzaju specjalności, dla

której rzeczoznawca został wpisany na

listę

 

…………………….

podpis otrzymującego

zaświadczenie

 

 

Rozmiary: 111 mm x 75 mm

strona 2