REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REKLAMACJATOWARU.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.reklamacjatowaru.pl prowadzony jest przez spółkę NETLIBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Wawrzyńca 1c/10; 60-539 Poznań) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395252; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 7811872393; REGON: 301907840; adres poczty elektronicznej: kontakt@reklamacjatowaru.pl, numer telefonu: (+48) 61 625 08 82 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Definicje:

1.2.1. GENERATOR PISMA REKLAMACYJNEGO – Usługa elektroniczna umożliwiająca automatyczne wygenerowania pisma reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową.

1.2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

1.2.4. SERWIS INTERNETOWY – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.reklamacjatowaru.pl.

1.2.5. STRONY – Usługodawca i Usługobiorca.

1.2.6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego.

1.2.7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub ma zamiar korzystać z Usługi elektronicznej.

1.2.8. USŁUGODAWCA – spółka NETLIBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Wawrzyńca 1c/10; 60-539 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395252; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,NIP: 7811872393; REGON: 301907840; adres poczty elektronicznej: kontakt@reklamacjatowaru.pl, numer telefonu: (+48) 61 625 08 82 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.2.9. WZÓR PISMA – przykładowy wzór pisma wraz z instrukcją jego wypełnienia zgodnie z opisem podanym stronie www.reklamacjatowaru.pl.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.1.2. Generator pisma reklamacyjnego.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.2. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

3.3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.4. Korzystanie z Generatora pisma reklamacyjnego jest nieodpłatne.

3.6. Usługa elektroniczna Generator pisma reklamacyjnego ma charakter jednorazowy i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowanie pisma.

3.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.7.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.7.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

3.7.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

3.8. Zasady generowania pisma reklamacyjnego za pomocą Generatora pisma reklamacyjnego:

3.8.1. Celem wygenerowania pisma reklamacyjnego za pomocą Generatora pisma reklamacyjnego należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://reklamacjatowaru.pl/pismo-reklamacyjne-2/ oraz kliknąć pole „Utwórz pismo”.

4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Generator pisma reklamacyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowania pisma.

4.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych:

5.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@reklamacjatowaru.pl lub też pisemnie na adres: ul. Św. Wawrzyńca 1c/10; 60-539 Poznań.

5.1.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5.1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny wskazany przez Usługobiorcę sposób.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

6.1.1. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty wprowadzonych danych Usługobiorca może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@reklamacjatowaru.pl.

6.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

6.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

6.2.1.1. Generator pisma reklamacyjnego – pobranie wygenerowanego pisma reklamacyjnego za pośrednictwem Generatora pisma reklamacyjnego.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest spółka NETLIBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Wawrzyńca 1c/10; 60-539 Poznań).

8.3. Celem  zbierania danych osobowych przez administratora jest:

8.3.1. nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usług elektronicznych poprzez Serwis Internetowy.

8.3.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych – za uprzednią zgodą Usługobiorcy.

8.4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8.5. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Serwis internetowy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług elektronicznych.

8.6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

8.6.1. wniesienia, w przypadku wymienionym w pkt. 8.3.2. Regulaminu, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

8.6.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadku, wymienionym w pkt. 8.3.2. Regulaminu, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego..

9.3. Rozstrzyganie sporów:

9.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

[top]