W dzisiejszym wpisie chcemy zwrócić konsumentom uwagę na najczęstsze klauzule niedozwolone stosowane w regulaminach sklepów internetowych. Jest to zagadnienie dość istotne z punktu widzenia praw konsumenta, gdyż sprzedawca internetowy odrzucając reklamację lub odmawiając uznania zwrotu towaru zakupionego przez internet często zasłania się wobec klienta zapisem swojego regulaminu, który zazwyczaj stanowi jednak klauzulę niedozwoloną.

Czym jest klauzula niedozwolona i co ona oznacza dla konsumenta.

Klauzula niedozwolona to zapis w regulaminie (wzorcu umowy, ogólnych warunkach umowy, np. regulamin sklepu internetowego) skierowanym do konsumentów, który kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumenta.

Skutkiem uznania danego zapisu regulaminu sklepu internetowego za klauzulę niedozwoloną jest brak mocy wiążącej takiego zapisu wobec konsumenta. Oznacza to, że taki zapis „nie istnieje” i nie wywołuje zatem skutków prawnych wobec konsumenta.

Najczęstsze klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych

Zarówno z naszego doświadczenia, jak i lektury rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK wynika, że najczęstsze klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych dotyczą przede wszystkim zwrotów towarów w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy, reklamacji, odpowiedzialności za przewoźnika (w tym za uszkodzenie towaru i opóźnienie w dostarczeniu) oraz właściwości sądu w razie ewentualnych sporów z konsumentami. Rzadko się spotyka aby wzór regulaminu sklepu internetowego pozbawiony był chociażby jednej klauzuli niedozwolonej dotyczącej tych kwestii.

Poniżej zamieszczamy przykładową treść takich postanowień – zostały one wybrane z klauzul niedozwolonych już wpisanych do rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK – oznacza to, że możemy się na nie śmiało powołać w sporze ze sprzedawcą internetowym:

Numer wpisu: 4543
Data wyroku: 2013-01-29
„Domus Vini” Jarosław Nowak, Ganew Akos Istvan spółka jawna z siedzibą w Krakowie
„Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków”

Numer wpisu: 4511
Data wyroku: 2013-03-06
Newcastle sp. z o.o. 
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 4506
Data wyroku: 2013-02-20
Mariusz Żendzian
„Warunkiem jest odesłanie na koszt Kupującego nienaruszonych produktów. Reklamacji nie podlega towar otwarty, rozfoliowany lub noszący jakiekolwiek ślady użycia”

Numer wpisu: 4499
Data wyroku: 2012-12-11
Helena Hierasimowicz-Bednarz
„Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia”

Numer wpisu: 4484
Data wyroku: 2013-02-01
Piotr Adamczyk – EMEDUZA MEDIA
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie”

Numer wpisu: 4480
Data wyroku: 2013-01-23
Przemysław Andrzejewski
„Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego transportu przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego w momencie odbierania przesyłki”

Numer wpisu: 4472
Data wyroku: 2013-01-11
Anna Mikołajewska, Agnieszka Rościńska – „Pasja A&A A. Mikołajewska, A. Rościńska c.s. w Łukowie
„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu”

Numer wpisu: 4454
Data wyroku: 2013-02-01
Dariusz Skibiński
„a) Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy produktów nie zawierają nieścisłości lub błędów. Mogą one wynikać wyłącznie z niezamierzonych przyczyn i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń”

Numer wpisu: 4450
Data wyroku: 2013-02-06
Tomasz Zaniewski
„Zdjęcia i opisy produktów mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą reklamacji”

Numer wpisu: 4405
Data wyroku: 2013-01-31
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe CONTENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
„Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych towarów z zagranicy termin ten może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany”

Numer wpisu: 4292
Data wyroku: 2012-11-20
Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym”

Numer wpisu: 4179
Data wyroku: 2012-03-29
Monika Możdżyńska
„Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta”

Podsumowanie i prośba do Konsumentów

Jeżeli w regulaminie sklepu spotkałaś lub spotkałeś jeden z powyższych zapisów albo bardzo do nich podobny, to poinformuj o tym sprzedawcę internetowego, nawet jeżeli dane postanowienia nie ma akurat zastosowania w Twoim przypadku – warto zwiększać świadomość w tym zakresie nie tylko konsumentów, ale i samych sprzedawców.