Zasadą jest, iż konsument , który zawarł umowę na odległość (np. korzystając z opcji Kup Teraz na Allegro albo w sklepie internetowym), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

Początek tego terminu ustalamy w następujący sposób, w zależności od tego czy nabywamy rzecz, czy usługę:

 1. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest rzecz (np. sprzedaż telewizora), to początek 10-dniowego terminu liczymy od dnia wydania rzeczy;
 2. W przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, to początek tego terminu liczymy od dnia zawarcia umowy.

[info_box] Warto pamiętać, iż do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dla celów dowodowych najlepiej skorzystać z listu poleconego albo za potwierdzeniem odbioru. [/info_box]

 

Skutki odstąpienia

Zanim przejdę do szczególnego przypadku, kiedy to mamy aż 3 miesiące na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, warto poznać skutki złożenia takiego oświadczenia.

W razie odstąpienia od umowy:

 1. umowa jest uważana za niezawartą
 2. tym samym konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań
 3. to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
 4. zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni
 5. a jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

[warning_box] Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). [/warning_box]

 

Kiedy 3 miesiące na odstąpienie?

Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość do 3 miesięcy wiąże się z brakiem potwierdzenia przez przedsiębiorcę pewnych informacji. Informacji tych jest dość sporo, więc i nie ma się co dziwić, że sprzedawcy często nie wywiązują się z tego obowiązku. Dla konsumenta skutkuje to właśnie wydłużeniem terminu na odstąpienie od umowy do 3 miesięcy.

[info_box] Należy mieć jednak na uwadze, że jeżeli przedsiębiorca w między czasie potwierdzi konsumentowi wymagane informacji to termin ten ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.  [/info_box]

Przejdźmy teraz do całej listy informacji wymagających potwierdzenia przez sprzedawcę.

Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, kiedy prawo to nie przysługuje
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji,
 11. prawie wypowiedzenia umowy, w przypadku umów, których czas trwania nie jest oznaczony (dot. umów o świadczenie ciągłe lub okresowe)

Informacje te powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

[warning_box]Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi tych informacji na piśmie i to najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. [/warning_box]

Na marginesie należy wskazać, że obowiązek pisemnego potwierdzenia nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się), z wyjątkiem jednak informacji, o których mowa pkt 1. powyżej (imię i nazwisko..).

 

Podsumowując, w przypadku braku potwierdzenia przez przedsiębiorcę powyższych informacji, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 3 miesięcy (sposób liczenia terminu taki sam jak podany na wstępie).

 

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Od nie każdej umowy zawartej na odległość masz prawo odstąpić. Ustawodawca przewidział szereg przypadków, kiedy takie prawo w przypadku umów zawartych na odległość konsumentowi nie przysługuje.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących 7 wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym była mowa na wstępie (10 dni)
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

[info_box] Dodatkowo pamiętaj, że do sprzedaży z licytacji (np. wylicytowanie książki na portalu aukcyjnym) nie stosuje się przepisów o umowach zawieranych na odległość, a tym samym w takim przypadku nie możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.  [/info_box]

 

Dodatkowy obowiązek przedsiębiorcy

Warto pamiętać, że w wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. Masz prawo tego wymagać od swojego sprzedawcy.