Zdarza Ci się reklamować telefon w autoryzowanym serwisie? Reklamacja telefonu najczęściej polega na jego naprawie. W takiej sytuacji oddajemy telefon do serwisu i czekamy na jego naprawę. A co w przypadku gdy nie odbierzemy telefonu z naprawy, bo np. o nim zapomnieliśmy?

W takiej sytuacji nie można uznać, że konsument porzucił telefon. Po stronie serwisu powstaje jednak roszczenie wobec konsumenta o zapłatę opłaty za bezumowne przechowywanie telefonu.

 

Z decyzji Prezesa UOKiK

Taka sytuacja stała się przedmiotem decyzji wydanej przez Prezesa UOKiK, który zobowiązał przedsiębiorcę do usunięcia następującego postanowienia wzorca umowy:

Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do naprawy, zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art. 60 k.c., Autoryzowany Serwis Nokia potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

oraz zastąpienia go następującym:

Jeżeli telefon nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Sprzeday i Serwisu Nokia Care wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru telefonu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Sprzeday i Serwisu Nokia Care jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie telefonu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiazujacej stawki za1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Sprzedaży i Serwisu Nokia Care naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

 

Z rejestru klauzul niedozwolonych

Podobne postanowienie niedozwolone widnieje już w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK pod numerem 605:

Odbiór towaru tylko po zwrocie zgłoszenia – Serwis nie wydaje duplikatów. Nieodebranie sprzętu w terminie jest wolą wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony – art. 180 kc w związku z art. 60 kc

Sad w tym wyroku stwierdził, że kwestionowane postanowienie wypełnia znamiona klauzuli niedozwolonej wskazanej w art.385[3] pkt 2 k.c., ponieważ prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorcy za powierzony mu do naprawy sprzęt oraz uwalnia go z obowiązku zwrotu rzeczy właścicielowi po wykonaniu umowy. Zdaniem sądu, nieodebranie sprzętu w terminie nie może być poczytane jako jego porzucenie.

 

Podsumowanie

Co prawda decyzja Prezesa UOKiK, jak i wyrok sądu dotyczą sprzętu elektronicznego, ale nic nie stoi na przeszkodzie szerszej interpretacji tych zasad i odniesienie ich także do innych napraw reklamowanego towaru. Łatwo można sobie wyobrazić, iż np. sprzedawca obuwia będzie zastrzegał takie postanowienia w protokole reklamacyjnym.

 

Decyzja nr RBG-11/2011

Zobacz także:

6 lat odpowiedzialności sprzedawcy?
Zwrot towaru zakupionego przez Internet – kto ponosi koszty wysyłki?