W tym wpisie omówimy zasady obliczania terminów reklamacyjnych oraz ustalimy maksymalny okres odpowiedzialności sprzedawcy. Zajmiemy się odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czyli podstawą odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta za sprzedany towar.

Niestety dość częstą przyczyną odrzucania reklamacji przez sprzedawców jest skracanie terminów reklamacyjnych, czyli skracanie swojej odpowiedzialności. Dlatego tym bardziej warto znać swoje prawa.

 

Termin podstawowy – 2 lata

Podstawowy termin związany z okresem odpowiedzialności sprzedawcy to 2 lata. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

Początkiem tego terminu jest dzień wydania towaru kupującemu przez sprzedawcę.  Dzień wydania to niekoniecznie dzień zakupu. Możemy sobie wyobrazić co najmniej 2 różne sytuacje:

  1. zakup w sklepie stacjonarnym ->> dzień zakupu = dzień wydania = początek terminu
  2. zakup w sklepie internetowym ->> dzień odbioru przesyłki = dzień wydania = początek terminu

Choć mogą się zdarzyć także inne sytuacje – przykładowo kupujemy meble na zamówienie. Wtedy dniem wydania będzie dopiero odbiór gotowych mebli.

Jeżeli ustalimy już dzień wydania towaru to od tego momentu zaczyna biec dwuletni termin odpowiedzialności sprzedawcy. W tym czasie możemy bez obaw reklamować towar z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Magiczne 2 miesiące

Choć termin dwuletni wydaje się dość długa perspektywą to ustawa przewiduje pewne ograniczenie, o którym musimy koniecznie pamiętać.  Otóż kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

Stwierdzenie niezgodności to inaczej zauważenie wady. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie sprzedawcy zawiadomienia przed jego upływem – najlepiej listem poleconym, a jeszcze lepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możemy także przygotować dwa egzemplarze pisma reklamacyjnego – jeden złożyć u sprzedawcy, a na drugim uzyskać potwierdzeniem jego złożenia. Takie postępowanie jest najlepsze z punktu widzenia dowodowego.

Konsekwencją braku zawiadomienia sprzedawcy o wykrytej wadzie w terminie 2 miesięcy jest brak możliwości reklamowania towaru z tego powodu. W przypadku wykrycia innej wady mamy prawo jak najbardziej reklamować towar – uwzględniając oczywiście ponownie 2 miesięczny termin na zawiadomienie sprzedawcy.

 

Matematyka reklamacyjna – czyli terminy maksymalne

Znamy już dwa najważniejsze terminy związane z reklamacją towaru z tytułu niezgodności towaru z umową – 2 lata i 2 miesiące.

Teraz przejdźmy do obliczania maksymalnego terminu odpowiedzialności sprzedawcy.

 

Termin 26 miesięcy

Skoro sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, a na zawiadomienie sprzedawcy mamy 2 miesiące, to łatwo można sobie wyobrazić sytuację, że towar psuje się w ostatnim dniu dwuletniego terminu, a sprzedawcę zawiadamiamy o tym fakcie w ostatnim dniu 2 miesięcznego terminu od dnia zauważenia wady.  Co w sumie daje okres 26 miesięcy.

W tym momencie skutecznie zawiadomiliśmy sprzedawcę o wadzie.

 

Termin 38 miesięcy

Jeżeli zawiadomiliśmy sprzedawcę ostatniego dnia 26-miesięcznego terminu, a dodatkowo zażądaliśmy np. naprawy lub wymiany towaru, to mamy jeszcze dodatkowy rok na dochodzenie tych żądań. Co w sumie daje okres 38 miesięcy.

Warto podkreślić, że przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany towaru oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

 

Termin 76 miesięcy i więcej

Zgodnie z ustawą dwuletni termin odpowiedzialności sprzedawcy biegnie na nowo w razie wymiany towaru. A zatem przyjmując czysto hipotetycznie, że sprzedawca wymieni nasz towar w ostatnim dniu 38-miesięcznego terminu to mamy maksymalnie kolejne 38 miesięcy teoretycznej odpowiedzialności sprzedawcy. Oczywiście uwzględniając ścieżkę reklamacyjną wskazaną powyżej.

 

Zatajenie wady ma znaczenie

Co ważne, upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego. W tym momencie znajdą zastosowanie przepisy ogólne o przedawnieniu z Kodeksu cywilnego. Pozostaje tutaj jedynie kwestia dowodowa, gdyż to konsument musiałby udowodnić zatajenie wady przez sprzedawcę.

 

Podsumowanie

Przede wszystkim należy mieć świadomość istnienia dwóch podstawowych terminów związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową – 2 letniego oraz 2 miesięcznego. Pozostałe terminy są przydatne, aczkolwiek istnieje małe prawdopodobieństwo ich wystąpienia w konkretnym stanie faktycznym, co oczywiście nie umniejsza ich znaczenia.