W tym wpisie zajmiemy się reklamacją towaru przesłanego paczką kurierską.

Kupujemy w sieci, a co za tym idzie co raz częściej korzystamy z usług profesjonalnych przewoźników, kurierów. Niestety czasem bywa i tak, że przesłany do nas towar, np. pralka czy też telewizor, po wyjęciu z kartonu okazują się uszkodzone lub też niekompletne.

 

Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru?

Po pierwsze bardzo rzadko za uszkodzenie towaru będzie odpowiadał sam sprzedawca. Dlaczego? Otóż zgodnie z przepisami przyjęcie przez kuriera od sprzedawcy przesyłki bez zastrzeżeń pozwala przyjąć domniemanie, że przesyłka znajdowała się w należytym stanie – nie była uszkodzona, były wszystkie elementy itp. A zatem uszkodzenie nie zostało spowodowane przez sprzedawcę. W przeciwnym wypadku odpowiednia wzmianka powinna się znaleźć w liście przewozowym. Oczywiście jest to domniemanie, które można obalić przeciwdowodem (to na przewoźniku będzie ciążył ten obowiązek) – jednakże będzie to trudne i rzadko kiedy za uszkodzenie przesyłki będzie odpowiadał sprzedawca. Należy również dodać, iż w momencie wydania przez sprzedawcę rzeczy sprzedanej przewoźnikowi to na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej). W takiej sytuacji kupujący będzie musiał dodatkowo udowodnić winę sprzedawcy.

A zatem najczęściej nasze roszczenie związane z uszkodzoną przesyłką będziemy kierować do samego przewoźnika, kuriera. Postępowanie reklamacyjne w tym przypadku jest dość szczegółowo uregulowane przez przepisy prawne. Należy ich przestrzegać, gdyż skuteczne dochodzenie naszych roszczeń przeciwko przewoźnikowi na drodze sądowej uzależnione jest od wcześniejszego bezskutecznego wyczerpania drogi reklamacyjnej. Będzie to miało znaczenie w przypadku, gdy przewoźnik nie uzna naszej reklamacji i zdecydujemy się na dochodzenie naszych praw przed sądem.

 

[warning_box]Musimy pamiętać, że dopiero bezskuteczne wyczerpanie drogi reklamacyjnej uprawnia nas do wniesienia sprawy do sądu. Dlatego tak ważna jest znajomość przepisów dotyczących reklamacji towaru przesłanego przez kuriera. [/warning_box]

 

Brak odpowiedzialności przewoźnika – kiedy?

Zanim jednak przejdziemy do postępowania reklamacyjnego (zostanie ono opisane w następnym wpisie) omówimy jeszcze sytuacje kiedy przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub ubytek przesyłki.

Zasadą jest, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Istnieją jednak przesłanki uwalniające przewoźnika od odpowiedzialności. Ich zaistnienie musi udowodnić lub chociażby uprawdopodonić sam przewoźnik.

Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności gdy:

• ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej

• nadawca nadał pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączone z przewozu lub przyjmowane do przewozu na warunkach szczególnych albo nie zachował tych warunków,

• szkoda powstała ze względu na brak, niedostateczność lub wadliwość opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

• szkoda wynikła ze szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

• szkoda powstała wskutek ładowania, rozmieszczania lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę,

• w sytuacji przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

• istnieje ubytek przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, ale przesyłka została dostarczona bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym – również z nie naruszonymi plombami nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania

 

W tym wpisie dowiedziałeś, kto jest odpowiedzialny za ubytek, utratę, czy też uszkodzenie przesyłki. W następnej części dowiesz się w jaki sposób reklamować i czego możesz żądać od kuriera.

Przejdź do drugiej części artykułu…