W jednej z ostatnich decyzji Prezes UOKiK (czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zajął się kwestią składania zamówień w sklepie internetowym. Konsumenci często nie są świadomi, że także ta kwestia jest uregulowana przez prawo i przyznaje konsumentom pewne uprawnienia.

 

Brak możliwości korekty zamówienia

Zgodnie z prawem, każda witryna zakupowa powinna umożliwiać klientom dokonanie korekty w przypadku pomyłki podczas składania zamówienia. Niestety z tej możliwości nie mogli skorzystać kupujący za pośrednictwem strony www.zegarki.pl. Przedsiębiorca nie zapewnił swoim klientom dokonywania korekt zamówienia, co jest niezgodne z prawem. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w łącznej wysokości 8 200 zł. Decyzja nie jest ostateczna, spółka może odwołać się do sądu.

 

Z uzasadnienia Prezesa UOKiK

Zdaniem Prezesa UOKiK uniemożliwienie korekty mogły wywołać następując braki:

W ramach niniejszego postępowania postawiono nadto przedsiębiorcy zarzut stosowania niezgodnej z prawem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na naruszaniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Zarzut ten dotyczył braku zamieszczania w regulaminie świadczenia usług informacji na temat trybu postępowania reklamacyjnego dotyczącego wykonywanej przez przedsiębiorcę usługi on-line […] oraz niepowiadamiania konsumentów o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy […]

oraz dalej:

Brak zatem tych zapisów powoduje, iż konsument nie wie, jak dochodzić swoich praw np. w przypadku, gdy zamieszczony na stronie internetowej sklepu mechanizm zawierania umów błędnie oblicza wartość zamawianych towarów czy koszty przesyłki.

a także:

Konsument, dokonując zamówienia określonego towaru z oferty, przedstawionej nawitrynie internetowej, zawiera z przedsiębiorcą umowę sprzedaży tego towaru oraz dostarczeniago na wskazany przez siebie adres. Dlatego też, w celu określenia warunków na jakich ww. czynności mają być wykonane oraz praw i obowiązków obu stron tej umowy, niezbędnym jest potwierdzenie konsumentowi, przez przedsiębiorcę, treści zawartej umowy. Konsument musi więc zostać poinformowany, w jaki sposób powyższy obowiązek zostanie spełniony, gdyż ma todla niego istotne znaczenie przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez przedsiębiorcę

 

Podsumowując

Po pierwsze konsument miał problem z utrwaleniem samej treści zawieranej umowy. Sprzedawca nie informował konsumenta w jaki sposób mógłby treść takiej umowy utrwalić np. w postaci wydruku komputerowego czy też jakiegokolwiek innego potwierdzenia. Konsekwencją tego było m.in. utrudnienie konsumentowi sprawdzenia zamówienia pod kątem wystąpienia ewentualnych pomyłek. Dodatkowo sprzedawca nie zamieścił informacji na temat trybu postępowania reklamacyjnego, co jest dodatkowym utrudnieniem dla konsumenta, gdyby jednak udało mu się odnaleźć jakieś błędy w swoim zamówieniu.

Zamieszczenie powyższych informacji jest obowiązkiem ustawowym sprzedawcy i brak ich zamieszczenia – tak jak w powyższym przypadku – może zostać uznany za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.  Warto wymagać tych informacji od sprzedawcy.

 

Źródło: www.uokik.gov.pl

Decyzja nr RWR 15/2011

 

Zobacz także:

Zwrot towaru zakupionego przez Internet – kto ponosi koszty przesyłki?

Wprowadzanie klienta w błąd – regulamin nie zawsze prawdę Ci powie